Vyjádření ministerstva financí

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.
Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Cílem tohoto projektu bylo zlepšení psychiatrické péče vytvořením důstojného prostředí pro léčbu dlouhodobě psychiatricky nemocných pacientů, zajistit vhodné podmínky pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče, zajistit podporu a pomoc při naplňování sociálních, zdravotních a edukačních potřeb pacientů. Léčebna poskytuje diagnostickou, terapeutickou i preventivní psychiatrickou péči založenou na vysoce individuálním přístupu k pacientovi. Opakovaná komplexní i cílená psychiatrická a psychologická vyšetření umožňují přesnější a podrobnější diagnostiku a stanovení konkrétního individuálního léčebného plánu včetně plánu navazujícího doléčování, tedy plánu ucelené rehabilitace stanovené individuálně pro každého pacienta zapojeného do projektu. V průběhu realizace projektu byly vybaveny terapie, které zlepší současné poskytování psychiatrických služeb. Vybaveny byly např. truhlářské dílny, keramické dílny, dílny na ruční práce, multimediální kavárny a tělocvičny. Dále byly výrazně obohaceny současné terapie jako např. biblioterapie, muzikoterapie, psychoterapie, arteterapie či ergoterapie.

Projekt byl rozčleněn celkem do čtyř klíčových aktivit:

  1. Vybavení Psychiatrické léčebny U Honzíčka

V rámci této klíčové aktivity byla Psychiatrická léčebna U Honzíčka vybavena prostředky pro terapeutické aktivity, dále byly vybaveny pokoje pacientů moderním zázemím, kanceláře, sesterny, lékařské pokoje. Přesídlením do nových prostor a jejich vybavením vznikly nejen účelné a funkční, ale také harmonické a estetické celky pro léčebné a terapeutické potřeby psychiatrické léčebny.

  1. Vzdělávání zaměstnanců pro poskytování systému ucelené rehabilitace

Prostřednictvím nově vzniklých terapeutických programů a aktivit absolvovali jednotliví pracovníci PNP vzdělávací kurzy za účelem zvýšení kvality těchto poskytovaných služeb.

  1. Implementace ucelené rehabilitace

Hlavními prioritami ucelené rehabilitace bylo zvýšení kvality a efektivity ucelené léčebné péče, komplexní péče o pacienty, jejich rodiny a blízké, podpora pacientů v procesu resocializace, pracovní rehabilitace a přispění k destigmatizaci psychiatrické péče. Jednotliví zaměstnanci léčebny zapojení do projektu se aktivně podíleli na uvedení ucelené rehabilitace do praxe.

  1. Management a destigmatizace

Cílem této klíčové aktivity bylo zvýšení informovanosti jak u laické veřejnosti, tak také u odborné veřejnosti.

Realizace projektu byla ukončena dne 30. 4. 2016. V současné době je již projekt ukončen i po stránce administrativní. Všechny terapeutické aktivity probíhají i nadále po ukončení realizace projektu se snahou pomoci psychiatricky nemocným lidem s návratem do jejich běžného života.

Podpořeno grantem z Norska

Psychosociální komunitní centrum bylo vybudováno na základě dlouhodobé spolupráce Psychiatrické léčebny u Honíčka s FOKUSem Písek. Jednalo o prohloubení dosavadní spolupráce a využití nejnovějších trendů v psychiatrické péči.

Hlavní myšlenkou projektu byl rozvoj komunitních služeb a vytvoření provázanější sítě spolupracujících služeb a zařízení zdravotnických i sociálních na území bývalých okresů Písek a Strakonice. Hlavním cílem byla těsná spolupráce mezi Psychiatrickou léčebnou U Honzíčka, případovým vedením poskytovaným sociálními pracovníky FOKUSu Písek a pilotní ověření fungování Psychosociálního komunitního centra. Smyslem tohoto centra bylo pomoci lidem s duševním onemocněním žít co nejvíce v podmínkách běžného života, subjektivně co nejuspokojivějším způsobem tak, aby mohly být co nejvíce naplněny jejich zdravotní, psychologické a sociální potřeby.

Primárním posláním Psychosociálního komunitního centra bylo poskytování psychiatrických zdravotních a přímo navazujících sociálních služeb s cílem maximální podpory začlenění klientů/pacientů do jejich vlastního sociálního prostředí a zlepšení kvality jejich života.

PKCP poskytuje tyto služby:

  • Mobilní tým – Služby byly poskytovány prostřednictvím mobilního týmu. Jedná se o dlouhodobou péči formou psychiatrické a sociální rehabilitace. Hlavním cílem mobilního týmu bylo poskytovat služby v přirozeném prostředí klienta a předcházení stavům, které by vyžadovaly hospitalizaci.
  • Krizové služby – Centrum poskytovalo krizové služby, které byly poskytovány v provozní době centra a to přímo v prostorách či po telefonu, popř. prostřednictvím mobilního týmu formou návštěvy v domácnosti. Jejich cílem byla konzultace či poskytnutí krátkodobé intervence a zajištění další potřebné péče.

Projekt byl rozčleněn celkem do tří klíčových aktivit:

  1. Přípravné práce a vybavení týmu potřebným zařízením 

Výstupem této aktivity byly vybrané vhodné a vybavené prostory budoucího PKCP. Jednalo se o zázemí pro multidisciplinární tým včetně příslušenství.

  1. Vzdělávání členů týmu 

Výstupem této aktivity byly ukončené kurzy jednotlivých zapojených členů týmu projektu.

  1. Vlastní ověřování funkčnosti modelu Psychosociální komunitní centrum pro lidi s duševním onemocněním 

Výstupem této aktivity byl funkční a pilotně ověřený model péče o duševně nemocné klienty ve formě Psychosociálního komunitního centra zabezpečujícího lokalitu s minimálně 120.000 obyvateli.

Realizace projektu byla ukončena dne 30. 9. 2016. V současné době je již projekt ukončen i po stránce administrativní. Všechny aktivity probíhají i nadále po ukončení realizace projektu se snahou pomoci psychiatricky nemocným lidem s návratem do jejich běžného života.

Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway